×

FULL TIMER MINT 2000

1. A készítmény neve

FULL TIMER MINT 2000 légfrissítő aeroszol Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza:NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület Telefonszám: 456-2102 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: propán CAS-szám: 74-98-6 EINECS-szám: 200-827-9 koncentráció tartomány: >=10,00 – <25,00% F+, R 12 bután CAS-szám: 106-97-8 EINECS-szám: 203-447-1 koncentráció tartomány: >=50,00 – <100,00% F+, R 12 etil-alkohol CAS-szám: 64-17-5 EINECS-szám: 200-578-6 koncentráció-tartomány: >=10,00 – <25,00% F, R11 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

F+ (fokozottan tűzveszélyes)A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R12 Fokozottan tűzveszélyes.

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost! A készítmény gőzének belégzése esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A sérültet kísérjük szakorvoshoz. Bőrre jutást követően: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyó vízzel. Oldószerek és hígítók használata tilos. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk. Lenyelést követően: a sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és fektessük kényelmes helyzetbe. A szájüreget vízzel öblítsük ki. Orvossal konzultáljunk.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót kell használni. Nem alkalmazható oltószer: víz. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: COx, NOx, füst és más mérgező gázok. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől független izolációs légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. Megfelelő szellőztetést biztosítani. A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: Az aeroszolos kiszerelés miatt nagy mennyiség kiömlése nem valószínű. Kis mennyiség elfolyása esetén nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, egyéb univerzális kötő-anyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket detergenst tartalmazó vízzel alaposan le kell öblíteni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztetett helyiségekben használható. Nyílt lángra vagy izzó anyagra permetezni nem szabad. Használata során a személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Kerülni kell a készítmény permetének belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, 50 °C alatt tárolandó. Gyújtóforrástól, szikrától, nyílt lángtól távol tartandó, dohányozni tilos! A direkt napsugárzástól védeni kell. Gyermekek elől el kell zárni. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól elkülönítve tárolandó. Erős savaktól, lúgoktól, oxidálószerektől távol kell tartani. A flakont kiszúrni vagy elégetni még üres állapotban is tilos!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás! S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.Műszaki intézkedések: A készítmény felhasználása megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett történjen. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: n-bután: ÁK-érték: 2350 mg/m3 CK-érték: 9400 mg/m3 propán MAK-érték: 1800 mg/m3(NSZK) etil-alkohol ÁK-érték: 1900 mg/m3 CK-érték: 7600mg/m3 Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, valamint a belégzéses expozíciót. Légzésvédelem: Kerülni kell az aeroszol/permet belégzését. Kézvédelem: Védőkesztyű viselése ajánlott. Ha szükséges bőrvédő krém használata javasolt. Szemvédelem: A szembe jutás megakadályozása érdekében megfelelő védőszemüveg ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Illatosított aeroszol. Sűrűség: 0,800-0,849 g/cm3 Vízoldékonyság: oldódik Lobbanáspont intervallum: lobbanáspont < 0 °C, desztillációs hőmérséklet <= 35 °C Öngyulladási hőmérséklet: 365 °C Dermedéspont: 0 °C pH-érték: nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények: forró felület, szikra, nyílt láng Veszélyes bomlástermékek: COx, NOx, füst, egyéb mérgező gázok.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény permetének belégzése izgatja a légzőszervet, köhögést, tüsszögést okozhat. Hosszantartó expozíció esetén a bőrfelületet kiszáríthatja, bőrpírt, viszketést okozhat. Szembe kerülés esetén kötőhártya irritációt okozhat.

12. Ökotoxicitás

A készítmény vízben oldódik. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 15 01 11 (kiürült hajtógázas palackok).

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint jelölésköteles.
UN1950=aeroszolok
ADR/RID           Class    Code       Pack gr.        Label    Ident.    LQ                   Provis.
2          5F           –                    2.1       –           LQ2                  190-625
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
IATA                 Class    2°Label   Pack gr.         Passager   Passager     Cargo   Cargo   note
2          2.1          –                    203            75 kg           203       –           –
2          2.1          –                    Y203         30 kg G       –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: légfrissítő aeroszol Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.