×

DW2000

1. A készítmény neve

DW2000 kézi mosogatószer Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi KFT Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: dodecil-benzolszulfonsav nátriumsó koncentráció-tartomány: 10,0 – 25,0 % CAS-szám: 25155-30-0 EINECS-szám: 246-680-4 Xi, R36/38 alkohol éterszulfát koncentráció-tartomány: 2,5 – 10 % CAS-szám: 3088-31-1 EINECS-szám: 221-416-0 Xi R36/38 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

nincs. Elsősegélynyújtás:Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni ilyen esetben rendkívül veszélyes! A gőz/permet belégzése esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre, és légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén hívjunk orvost (egyébként a termék inhaláció útján valószínűleg nem veszélyezteti az egészséget). Szembe jutás (fröccsenés) esetén: Öblítsük a szemet bő folyó vízzel legalább 15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, és eközben a szemhéjszéleket tartsuk széthúzva. Irritatív tünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk szakorvoshoz. Bőrrel való érintkezés (fröccsenés) esetén: Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, és az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. Véletlen lenyeléskor: Azonnal öblítsük ki az áldozat száját ivóvízzel, helyezzük nyugalomba, itassunk több pohár vizet, óvjuk a lehűléstől, de ne hánytassuk! Ha spontán hányás következik be, ismét itassunk vizet. Rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost a helyszínre.

5. Tűzveszélyesség: “Nem tűzveszélyes” (jelzése: “E”)

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, szén-dioxid, vízpermet. Az oltóanyagot a tűz által érintett környezetre, az égési körülményekre tekintettel kell kiválasztani. Nem alkalmazható oltóanyagok: Nem ismertek. Különleges oltási eljárás: Nem ismert. Veszélyes bomlástermékek: Specifikus bomlástermékek nem ismertek. Különleges expozíció veszély: Nem ismert. Védőfelszerelés: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben, a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Meg kell akadályozni a készítmény kifolyását, és el kell kerülni a bőrre, szembe, ruházatra jutást. A kifolyt készítmény síkossá teszi a padlót. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt ilyen célra alkalmas nem éghető, közömbös anyaggal (például homokkal, földdel vagy egyéb ásványi abszorbenssel) felitatva kell feltakarítani, és az előírásszerű ártalmatlanításig címkével ellátott tartályba helyezve kell tárolni. A szennyezett felület alapos vizes lemosása ajánlott.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A tömény készítmény kifolyását, szembe, bőrre jutását el kell kerülni. A termék felhasználása hígítva történik. Tárolás: Fagytól védett, hűvös, száraz helyen, eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.Műszaki intézkedések: Általában nem szükségesek. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Egyéni védelem: Kerülni kell a tömény készítmény bőrre, szembe jutását. Légzésvédelem: Általában nem szükséges. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg ajánlott, ha a készítmény véletlenül szembe juthat. Kézvédelem: Védőkesztyű használata ajánlott, esetleg megfelelő védőkrém. Bőr- (és test) védelem: Általában nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Viszkózus folyadék. pH (100 %): 7,0 dermedéspont: 0°C Vízoldékonyság: Vízzel teljes mértékben elegyedik.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag. Elkerülendő helyzetek: Más vegyi anyagokkal való keveredés. Elkerülendő anyagok: Nem ismertek. Veszélyes polimerizáció: Nincs. Veszélyes bomlástermékek: Specifikus bomlástermékek nem ismertek.

11. Toxikológiai adatok

Toxikus hatás lenyelve: A termék gyomor-bélirritációt, hányingert, hányást, hasmenést okozhat. Vigyázat a habképződésre, mivel lenyeléskor vagy hányáskor a tüdőbe juthat, és vegyi tüdőgyulladás alakulhat ki. Toxikus hatás szembe jutva: Irritációt okozhat viszketéssel és szemvörösödéssel.

12. Ökotoxicitás

A készítmény vízben oldódik. Biológiailag könnyen lebomlik (OECD 301 A-F). A készítményt élővízbe, talajba és hígítatlanul közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék és csomagolásának maradéka nem minősül veszélyes hulladéknak, ezért azokat a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell gyűjteni és ártalmatlanítani. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 30 (mosószerek amelyek különböznek a 20 10 29-től)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint nem veszélyes áru és nem jelölésköteles.

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: Folyékony kézi mosogatószer konyhai eszközök, edények, üvegtárgyak, és laboratóriumi eszközök, tárgylemezek tisztítására. A készítmény élelmiszeripari üzemekben és a közétkeztetésben (nagykonyhák) is alkalmazható (OÉTI élelmezés-egészségügyi szakvélemény száma: 2076/1997 OÉTI). Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.