×

DESOTO

1. A készítmény neve

DESOTO erős hatású tisztítószer Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: nátrium-hidroxid koncentráció-tartomány: 25,0 – 50,0 % CAS-szám: 1310-73-2 EINECS-szám: 215-185-5 C, R35 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

C (maró) Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R35 Súlyos égési sérülést okoz!

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost! Szembe jutás (fröccsenés) esetén: Azonnal öblítsük a szemet bő folyó vízzel. A kontaktlencsék eltávolítása után folytassuk az öblítést legalább 15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, és eközben a szemhéjszéleket tartsuk széthúzva. Azonnal vigyük szakorvoshoz a sérültet, mert az erősen lúgos kémhatású készítmény súlyos, maradandó szemkárosodást okozhat.Bőrrel való érintkezés (fröccsenés) esetén: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. A bőrfelület megtisztításához oldószert vagy hígítót nem szabad használni. Ha irritáció észlelhető, szakorvosi ellátás szükséges. Marásos sérülés kialakulása azonnali orvosi beavatkozást vagy kórházi ellátást tesz szükségessé, ilyen esetben a sebfelületet steril gézlappal fedjük le. A szennyezett ruházatot újra használat előtt ki kell mosni. Véletlen lenyeléskor: Azonnal öblítsük ki az áldozat száját ivóvízzel, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől, itassunk néhány pohár vizet, de ne hánytassuk! Spontán hányás bekövetkezése után ismételten itassunk vizet. Azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét. Eszméletvesztés esetén stabil oldalfektetés, illetve ilyen helyzetben történő szállítás szükséges. A gőz/permet belégzése esetén: Azonnal vigyük a sérültet friss levegőre, lazítsuk meg szoros ruhadarabjait, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől és légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség: “Nem tűzveszélyes” (jelzése: “E”)

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, szén-dioxid, vízpermet. Az oltóanyagot általában a tűz által érintett környezetre (is) tekintettel kell kiválasztani. Nem alkalmazható oltóanyagok: Nem ismertek. Különleges expozíciós veszély: Szén-monoxid és nem azonosított szerves, valamint szervetlen anyagok képződhetnek. Védőfelszerelés: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben, a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Meg kell akadályozni a készítmény kifolyását, és el kell kerülni a bőrre, szembe, ruházatra jutást. Az elfolyt készítmény a padlót csúszóssá teheti. A 8. pont alatti egyéni védőeszközök viselése szükséges. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt ilyen célra alkalmas, nem éghető, közömbös anyaggal (például homokkal, földdel vagy egyéb ásványi abszorbenssel) felitatva, kell feltakarítani, és az ártalmatlanításig címkével ellátott tartályba helyezve kell tárolni. A gyártó az elfolyás után felhígított készítmény híg (só)savval történő óvatos közömbösítését és a szennyezett felület alapos vizes lemosását javasolja. Az elfolyt készítmény összegyűjtése, feltakarítása közben megfelelő védőeszközöket kell viselni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A készítmény kifolyását, szembe, bőrre jutását, belégzését el kell kerülni. A készítmény kezelése, felhasználása jól szellőztetett helyen, megfelelő védőeszközök viselése közben történhet. A felhasználás, tárolás helyén enni, inni, dohányozni tilos! A felnyitott tárolóedényt azonnal szorosan vissza kell zárni. A felhasználóhelyen vészzuhany felszerelése és szemöblítő palack készenlétben tartása szükséges. A termék felhasználása/alkalmazása hígítást követően történhet. Tárolás: Gyermekek elől elzárva, hűvös, de fagytól védett, jól szellőztetett, száraz helyen, erős savaktól elkülönítve, szorosan lezárt eredeti edényben tartandó. A megfagyott termék szobahőmérsékleten hagyva lassan felmelegszik, és alapos összekeverés után felhasználható. Csomagolóanyagként nagysűrűségű polietilén vagy polipropilén használható.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni! S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni! S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni! S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni! S51 Csak jól szellőztetett helyen használható!Műszaki intézkedések: A helyiségben, ahol a készítménnyel munkavégzés folyik, megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Amennyiben a szellőztetés nem eléggé hatékony ahhoz, hogy a szennyező anyagokat a munkahelyi légtérben megengedhető határértékek alatt tartsa, megfelelő légzésvédő eszköz használata szükséges. A rendszeres felhasználás helyén vészzuhany felszerelése, szemöblítő palack készenlétben tartása szükséges. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: nátriumhidroxid ÁK – érték: 2 mg/m3 CK – érték: 2 mg/m3 Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, az aeroszol/permet belégzését. A rendszeres felhasználás helyén munkaközi és munka utáni tisztálkodási lehetőség biztosítása szükséges. Légzésvédelem: A gyártó szerint megfelelő, hatékony szellőztetés rendszerint biztosítja a szükséges védelmet, ennek ellenére az aeroszol/permet belégzése ellen hatásos egyéni légzésvédő eszköz használata ajánlott. Kézvédelem: maró hatásnak ellenálló védőkesztyű használata szükséges. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg/arcvédő szükséges, ha a készítmény véletlenül szembe juthat. Szemmosó palack készenlétben tartása szükséges. Bőr- (és test) védelem: maró hatásnak ellenálló, lúgálló védőruházat, védőlábbeli viselése ajánlott, ha közvetlen érintkezés, vagy fröccsenés előfordulhat. A védőfelszerelést tisztán kell tartani. Egyéb A dolgozóknak ismerniük kell a készítmény egészségkárosító, maró hatását és a felhasználásra vonatkozó munkaegészségügyi előírásokat. Óvatos munkavégzéssel el kell kerülni a készítmény kifröccsenését, kiömlését, a közvetlen érintkezést, a termék ruhára, bőrre, szembe kerülését, véletlen lenyelését, vagy a permet belégzését. A készítmény kivétele az eredeti tárolóedényből és a nagynyomású permetezőgép feltöltése lehetőleg zárt rendszerű szivattyúval történjen. A tisztítószer kijuttatása, felhordása kézi porlasztással kerülendő. A tisztítószer felhordás füstölőkamrák falfelületére és a benne lévő berendezésekre intenzív szellőztetés mellett történhet. A hatásidő leteltével a vizes öblítés megkezdését megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni. A készítmény alumínium tárgyak, valamint üvegfelületek tisztítására nem alkalmas. A kiömlött készítményt előírás szerinti védőfelszerelésben azonnal fel kell feltakarítani. Munkavégzés közben étkezni, inni, dohányozni nem szabad. A felhasználóhelyen vészzuhany felszerelése és szemöblítő palack készenlétben tartása szükséges. Munkavégzés közbeni és munkavégzés utáni hideg-meleg folyóvizes, szappanos tisztálkodás lehetőségének biztosításáról gondoskodni kell.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Tiszta borostyánkő színű, jellegzetes szagú, vízzel teljes mértékben elegyedő folyadék. pH (100 %): 14. pH (1 %): 12,7. Forráspont: > 100 oC. Fagyáspont/Olvadáspont: < 0 oC. Lobbanáspont: nem gyúlékony készítmény. Öngyulladási hőmérséklet: nem gyúlékony készítmény. Robbanékonyság: nem robbanékony készítmény. Vízoldékonyság: 100 % (minden arányban).

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag. Elkerülendő helyzetek: Magas hőmérséklet. Elkerülendő anyagok: Erős savak, oxidálószerek, redukálószerek, alumíniumtárgyak és üvegfelületek. Veszélyes polimerizáció: Nincs. Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérsékleten vagy égéskor szén-monoxid, szén-dioxid, ismeretlen szerves, valamint szervetlen vegyületek képződhetnek.

11. Toxikológiai adatok

Toxikus hatás belélegezve: Az oldat aeroszoljának/permetének belégzése súlyos légúti ártalmat okoz, halálos kimenetelű vegyi tüdőgyulladás alakulhat ki. Toxikus hatás lenyelve: Maró hatású készítmény. Gyomor-bél irritáció, hányinger, hányás, hasmenés bekövetkezése valószínű, a szájban és a torokban, illetve a tápcsatornában fájdalmas, marásos sérülés alakulhat ki. Toxikus hatás bőrrel érintkezve: Maró hatású készítmény. Közvetlen érintkezés hatására súlyos mély fekélyesedés, marásos bőrsérülés, szövetelhalás alakulhat ki. Toxikus hatás szembe jutva: Maró hatású készítmény. Súlyos marásos sérülést okozhat. Szaruhártya károsodás, maradandó szemsérülés alakulhat ki, vakság következhet be. További adatok: Az említetteken kívüli további veszélyes, vagy káros hatás nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás

A készítmény felületaktív komponenseinek biológiai lebonthatósága min. 80 %. A készítmény vízben oldódik. A készítményt élővízbe, talajba és hígítatlanul közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 07 06 01 (vizes mosófolyadékok és anyalúgok) EWC-kódszám: 15 01 10 (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok).

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

Az anyag a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:
UN1824=nátrium-hidroxid oldat
ADR/RID           Class    Code       Pack gr.        Label    Ident.    LQ        Provis.
8          C5           II       8          80        LQ22    –
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
8          –              II                   1 L       F-A,S-B            –
IATA                 Class    2°Label   Pack gr.         Passager   Passager     Cargo   Cargo   note
8          –              II                   809            1 L              813       30 L      A3
8          –              II                   Y809         0.5 L           –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: Korom, ráégett és elszenesedett zsiradék, krezol, füstgyanta és egyéb makacs szennyeződések eltávolítása (például füstölőházakban). Az OÉTI által kiadott élelmezés-egészségügyi szakvélemény száma: 2079/1997 OÉTI. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.