×

DB BIO POWER

1. A készítmény neve

DB BIO POWER Por alakú biológiai készítmény lefolyók, zsírfogók, szennyvíztisztító berendezések kezelésére Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-2102 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: nátriumfoszfát CAS-szám: 7558-80-7 EINECS-szám: 231-449-2 koncentráció tartomány: >= 2,50% – < 10,00% Xi, R 36/37/38 nátriumtioszulfát pentahidrát CAS-szám: 10102-17-7 EINECS-szám: koncentráció tartomány: >= 2,50% – < 10,00% Xi, R 36/38 primér alkohol etoxilát (C12-C15) CAS-szám: 68131-39-5 EINECS-szám: koncentráció tartomány: >= 0,00% – < 2,50% Xi, N R 36/38-50-41 dinátrium hidrogénortofoszfát CAS-szám: 7558-79-4 EINECS-szám: 231-448-7 koncentráció tartomány: >= 2,50% – < 10,00% Xi, R 36/37/38Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

nincsA veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: –

4. Elsősegélynyújtás

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal el kell távolítani és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A sérültet kísérjük szakorvoshoz. Bőrre jutást követően: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyó vízzel. Soha ne használjunk oldószert a bőrfelület tisztítására! Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk. Lenyelést követően: a sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és fektessük kényelmes helyzetbe, ne mozgassuk. A szájüreget öblítsük ki vízzel és a sérülttel itassunk 3-4 pohár vizet. Ne hánytassuk. Ha beteg hány, ismét itassuk meg. Panasz esetén hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet vagy vízsugarat kell használni. Nem alkalmazható oltószer: nincs. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: COx, NOx és füst keletkezik. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől független izolációs légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kiszóródott anyagot porzásmentesen fel kell takarítani. A szennyezett felületeket bő vízzel le kell mosni. Megsemmisítés: Hatósági előírások szerint.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A készítmény porának belégzését, bőrre, szembe kerülését kerülni kell. Felhasználása esetén a porképződést kerülni kell. Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. Gyújtóforrástól távol tartandó, tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban hűvös, száraz helyen tárolandó. Gyújtóforrástól, szikrától, nyílt lángtól védeni kell.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni!Műszaki intézkedések: Felhasználása megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett történhet. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: totális (belélegezhető) por 10 mg/m3, respirábilis por: 6 mg/m3 Egyéni védelem Légzésvédelem: elégtelen hatásfokú szellőztetés esetén légzésvédelem biztosítása szükséges. Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc viselése indokolt. Bőr- és kézvédelem: védőruha és védőkesztyű, valamint védőlábbeli használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiporzását, szembe, bőrre, padozatra, ruházatra való jutását. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Világos barna, jellemző szagú por. Sűrűség:<0,7 g/cm3 Vízoldékonyság: nem oldódik

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet. Kerülendő anyagok: egyéb vegyi anyagokkal nem keverhető. Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során a termékből COx, NOx és füst keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény porának belégzése irritálhatja a légzőszervet, köhögést, tüsszögést, fejfájást, hányást, hasmenést okozhat. Lenyelés esetén hányingert, hányást, hasmenést, bélrendszeri irritációt okoz. Szembe kerülés esetén irritációt, könnyezést, égő érzést okoz. Ismételt expozíciója a bőrt zsírtalanítja és a bőr kiszáradását okozza.

12. Ökotoxicitás

A készítményre vonatkozó konkrét adat nem áll rendelkezésre. A készítményt élővízbe, talajba juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC kódszám: 12 01 04 (nemvas fém részecskék és por)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint nem jelölés-köteles. ADR osztály és sorszám: nincs

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságárólHulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: csatornakezelő szer Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.