×

CUT-THRU

1. A készítmény neve

CUT-THRU nagyhatású általános tisztító- és illatosító koncentrátum Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: dipentén koncentráció-tartomány: 10,0 – 25,0 % CAS-szám: 138-86-3 EINECS-szám: 205-341-0 Xi 10-38-43-50-53 primér alkohol etoxilát (C2-C14) koncentráció-tartomány: 2,5 – 10,0 % CAS-szám: 27323-41-7 EINECS-szám: Xi, N 50-36/38 dodecil-benzolszulfonsav trietanolamin só koncentráció-tartomány: 10,0 – 25,0 % CAS-szám: 27176-87-0 EINECS-szám: 248-289-4 Xi, R36Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi (irritatív) Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R38 Bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost! Szembe jutás (fröccsenés) esetén: Azonnal öblítsük a szemet bő folyóvízzel legalább 10-15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, és eközben a szemhéjszéleket tartsuk széthúzva. Vigyük szakorvoshoz a sérültet. Bőrrel való érintkezés (fröccsenés) esetén: Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Irritatív tünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk orvoshoz. Véletlen lenyeléskor: Azonnal öblítsük ki az áldozat száját ivóvízzel, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől, de ne hánytassuk! Azonnal hívjunk orvost. A gőz/permet belégzése esetén: Masszív belégzéses expozíciót elszenvedett sérültet azonnal vigyünk friss levegőre, lazítsuk meg szoros ruhadarabjait, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől és hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség: “Nem tűzveszélyes” (jelzése: “E”)

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, szén-dioxid, vízpermet. Nem alkalmazható oltóanyagok: Nem ismertek. Különleges expozíció veszély: Nem ismert. Különleges oltási eljárás: Nem ismert. Veszélyes bomlástermékek: Specifikus veszélyes bomlástermékek nem ismertek. Védőfelszerelés: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű).

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Meg kell akadályozni a készítmény kifolyását, és el kell kerülni a bőrre, szembe, ruházatra jutást. A 8. pont alatti egyéni védőeszközök viselése ajánlott. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt nem éghető, közömbös anyaggal (például homokkal, földdel vagy egyéb ásványi abszorbenssel) felitatva kell feltakarítani, és az ártalmatlanításig címkével ellátott tartályba helyezve kell tárolni. A szennyezett felület alapos vizes lemosása ajánlott.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A készítményt vízzel hígítva kell használni. Kifolyását, szembe, bőrre jutását, belégzését el kell kerülni. Tárolás: Gyermekek elől elzárva, szobahőmérsékleten, jól lezárt edényben tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.Műszaki intézkedések: A helyiségben, ahol a készítménnyel munkavégzés folyik, megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték:- Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, belégzését. A rendszeres felhasználás helyén kézmosási lehetőség biztosítása szükséges. Légzésvédelem: A készítmény permetének belégzését el kell kerülni. Hatékony szellőztetés rendszerint biztosítja a védelmet. Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű használata, esetleg megfelelő védőkrém szükséges. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg/arcvédő szükséges, ha a készítmény véletlenül szembe juthat. Bőr- (és test) védelem: Különleges védőruházat nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Sűrű, narancsszínű, erős illatú folyadék. Sűrűség: <1 pH: 8,9 Fagyáspont: < 0 oC Lobbanáspont: 55-61 oC. Gőznyomás (20 oC): – Vízoldékonyság: vízzel teljes mértékben elegyedik, mikroemulziót képez.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil készítmény. Elkerülendő helyzetek: Más vegyi anyagokkal való keveredés. Veszélyes polimerizáció: Nem ismert. Elkerülendő anyagok: Oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek: Specifikus veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. Toxikológiai adatok

Toxikus hatás belélegezve: Az oldat permetének belégzése enyhe légúti irritációt okozhat. Toxikus hatás lenyelve: A folyadék irritálja a nyálkahártyákat. Toxikus hatás bőrrel érintkezve: Tartós érintkezés bőrirritációt okozhat. Bőrszenzibilizáló hatású. Toxikus hatás szembe jutva: A készítmény szemirritációt okoz. További adatok: Az említetteken kívüli további veszélyes, vagy káros hatás nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás

Mobilitás: A készítmény teljes mértékben elegyedik vízzel. Biológiai felhalmozódás: Nem ismert. Lebomlás: A készítmény összetételében szereplő felületaktív anyagok biológiai úton lebonthatók (min 80 %). A készítményt és fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 29 (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

Az anyag a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:
UN1993=gyúlékony, folyékony anyag, m.n.n.
ADR/RID           Class    Code       Pack gr.        Label    Ident.    LQ        Provis.
3          F1           III                  3          30        LQ7      274-640E
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
3          –              III                  5 L       F-E,S-E                        223 274 944 955
tengeri szennyező P
IATA                 Class    2°Label   Pack gr.         Passager   Passager     Cargo   Cargo   note
3          –               III                 309            60 L 310       220 L    A3
3          –               III                 Y309         10 L –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: Oldószereknek ellenálló berendezések, eszközök tisztítása, szennyeződések eltávolítása. A készítmény élelmiszeripari üzemekben és a közétkeztetésben is felhasználható (az élelmezés-egészségügyi szakvélemény száma: 2067/1997 OÉTI). Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.