×

COLLEEN

1. A készítmény neve

COLLEEN folyékony gépi mosogatószer Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi KFT Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-2102 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: káliumhidroxid CAS-szám: 1310-58-3 EINECS-szám: 215-181-3 koncentráció tartomány: >= 2,50 % < 10,00 % C R 35-22 nátriumhidroxid CAS-szám: 1310-73-2 EINECS-szám: 215-185-5 koncentráció tartomány: >= 0,00 % < 2,50 % C R 35-22 etiléndiamintetraecetsav koncentráció tartomány: 2,5 – 10 % CAS-szám: 60-00-4 EINECS-szám: 200-449-4 Xi, R 36-52-53 tetranátriumetilén diamintetraacetát koncentráció tartomány: >= 2,50 % < 10,00 % CAS-szám: 64-02-8 EINECS-szám: 200-573-9 Xn, R 36-52/53-22 káliumkarbonát CAS-szám: 584-08-7 EINECS-szám: 209-529-3 koncentráció tartomány: >= 2,50 % < 10,00 % Xn R 36-22 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

C (maró) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R35 Súlyos égési sérülést okoz.

4. Elsősegélynyújtás

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal el kell távolítani és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. A helyszínre hívjunk orvost. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges. Bőrre jutást követően: azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit és mossuk le a bőrt bő folyóvízzel. Marásos sérülés kialakulása azonnali orvosi beavatkozást, vagy kórházi ellátást tesz szükségessé, ilyen esetben a sebfelületet steril gézlappal fedjük le. Lenyelést követően: a sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és fektessük kényelmes helyzetbe, ne mozgassuk. A sérültnek ne adjuk vizet. Hánytatás tilos! A helyszínre azonnal hívjunk orvost. A címkét mutassuk meg.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet vagy vízsugarat kell használni. Nem alkalmazható oltószer: nincs. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől független izolációs légzőkészülék, illetve az elő-írásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyak-védővel, védőruházat, védő-lábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: Az elfolyt anyagot savas oldattal semlegesíteni kell, nem gyúlékony felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell öblíteni. Megsemmisítés: hatósági előírások szerint. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A használati utasításban foglaltak szerint alkalmazzuk. Jól szellőztetett helyen alkalmazható. Az edényzetet zárva kell tartani. Használata során az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre való jutását, az esetleg keletkező gőz/bomlástermék belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti edényzetben, fagytól védve, jól lezárva tárolandó. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól elkülönítve tárolandó. Ha a termék megfagyott szobahőmérsékleten tartva felolvadás után használható.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.Műszaki intézkedések: Alkalmazásának időtartama alatt biztosítani kell a munkahely légterének folyamatos szellőztetését. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását: nátriumhidroxid ÁK – érték: 2 mg/m3 CK – érték: 2 mg/m3 káliumhidroxid: ÁK – érték: 2 mg/m3 CK – érték 2 mg/m3 A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni. Egyéni védelem Légzésvédelem: Elégtelen szellőztetés mellett a légzésvédelem indokolt lehet. Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc viselése indokolt. Bőr- és kézvédelem: maró hatással szemben ellenálló anyagból készült védőruha és védőkesztyű, szükség esetén védőlábbeli használata indokolt. Bőrvédő krém használata javasolt. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, szembe, bőrre, padozatra, ruházatra való jutását, a permet/gőz belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék maró hatására. A munkahelyen szemöblítő berendezés felszerelése indokolt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halványsárga színű, szagtalan folyadék. Sűrűség: 1,150-1,199 g/cm3 pH-érték: 14,00 Vízoldékonyság: oldódik Gőznyomás (illó komponensek) 50 °C-on: nincs meghatározva Lobbanáspont: nem alkalmazható Öngyulladási hőmérséklet: 250 °C Bomlási hőmérséklet: 450 °C Dermedéspont: -5 °C

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő anyagok: oxidálószerek, redukálószerek, erős savak. Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során a termékből COx, NOx és füst keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény maró hatású. Lenyelés esetén hányingert, hányást, hasmenést, bélrendszeri irritációt/korróziót okoz. Szembe kerülés esetén égési sérülést, szaruhártya károsodást okoz. Bőrre kerülve felmaródásokat okoz.

12. Ökotoxicitás

Készítményre vonatkozó konkrét adat nem áll rendelkezésre. A készítmény vízben oldódik. Víztoxicitás: hígítatlan állapotban a készítmény a vízi szervezetre toxikus. A készítményt hígítatlanul élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 06 02 04 (nátrium- és kálium-hidroxid)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint jelölés-köteles.
UN3266= maró, folyékony, lúgos szervetlen anyag, m.n.n.
ADR/RID          Class    Code       Pack gr.        Label    Ident.    LQ        Provis.
8          C5           II                   8          80        LQ22    274
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
8          –              II                   1 L       F-A,S-B            274 944
IATA                 Class    2°Label   Pack gr.         Passager          Passager          Cargo   Cargo note
8          –              II                   808                  1 L                   812       30 L      A3
8          –              II                   Y808                0.5 L                –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: folyékony gépi mosogatószer Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.