×

CHLOROTAB

1. A készítmény neve

CHLOROTAB klórtartalmú fertőtlenítő tabletta Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79 Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: + 36 1-476-6464 Fax: + 36 1-476-1138 Díjmentesen hívható: + 36-80-201-199

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: nátriumdiklór izocianurát CAS-szám: 51580-86-0 EINECS-szám: 220-767-7 koncentráció-tartomány: 50-100% Xn, N, R22-31-36/37-50/53 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xn (ártalmas), N (környezeti veszély) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:R 22 Lenyelve ártalmas. R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R 50/52 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

4. Elsősegélynyújtás

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal el kell távolítani és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Szembe jutást követően: Öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A sérültet kísérjük szakorvoshoz. Bőrre jutást követően: Vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk. Lenyelést követően: A sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg, és fektessük kényelmes helyzetbe. A szájüreget vízzel öblítsük ki és adjunk orvosi szenet. Orvossal konzultáljunk. Mutassuk meg a címkét az orvosnak. A készítmény gőzének belégzése esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, szén-dioxidot, poroltót, vízpermetet kell használni. Nem alkalmazható oltószer: vízsugár. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: Tűzeset bekövetkezésekor (hőbomlás miatt) veszélyes, mérgező gázok (például szén-monoxid, nitrogén-oxidok), valamint füst fejlődhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől független izolációs légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kiszóródott anyagot porzásmentesen fel kell takarítani. A szennyezett felületeket bő vízzel le kell mosni. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Jól szellőztetett helyen, a használati utasítás szerint alkalmazandó. A használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban hűvös, száraz helyen tárolandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedések: Felhasználása megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett történhet. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: – Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés mellett történő munkavégzéskor a légutak védelme biztosítandó. Szemvédelem: védőszemüveg. Bőr- és kézvédelem: védőruha és védőkesztyű használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény töredezését, szembe, bőrre, padozatra, ruházatra való jutását, a por belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Egyéb: Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne kerüljön. Munka közben dohányozni, enni, inni nem szabad. A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fehér színű tabletta. Szag: erős Sűrűség: > 1,5 g/cm3

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő anyagok: oxidálószerek, redukálószerek, erős savak. Veszélyes bomlástermékek: COx, NOx,

11. Toxikológiai adatok

Lenyelve ártalmas. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

12. Ökotoxicitás

A termék vízben oldódik. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 29 (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó nyilatkozata alapján – jelölésköteles.
UN3077 = környezetre veszélyes szilárd anyag, m.n.n.
ADR/RID               Class       Code        Pack gr.   Label       Ident.       LQ           Provis.
9             M7           III             9             90            LQ27       274
IMDG     Class       2°Label    Pack gr.   LQ           EMS        Provis.
9             –              III             5 kg         F-A,S-F    274 909 944
IATA      Class       2°Label    Pack gr.   Passager Passager Cargo       Cargo       note
9             –              III             911          No Limit   911          No Limit   A97
9             –              III             Y911        30 kg G    –              –              –

15. Szabályozási információk

Címke Xn ártalmas, N környezeti veszély Nátriumdiklór izocianurát < 100% R 22 Lenyelve ártalmas. R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. S 8 Az edényzet szárazon tartandó. S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlapA termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:15.1. Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 15.2. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. 15.3. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 15.4. Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: fertőtlenítőszer 2. pontban felsorolt R-mondatok: R 22 Lenyelve ártalmas. R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Revízió: 1, 3, 8, 14, 15, 16. pontokat érinti Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által 2004. március 2-án készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.