×

CERTINETT

1. A készítmény neve

CERTINETT fertőtlenítő folyékony szappan Gyártatja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: klórhexidin diglukonát koncentráció-tartomány: 5 % CAS-szám: 18472-51-0 EINECS-szám: Xi, N R36-51/53 kókuszzsírsav-amido-alkil-betain (30 %-os) koncentráció-tartomány: 20 % CAS-szám: 61789-40-0 EINECS-szám: Xi R36 kókuszzsírsav-dietanol-amid koncentráció-tartomány: 3 % CAS-szám: 68155-06-6 EINECS-szám: Xi R 38-41 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

nincs Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: –

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost! Szembe jutás (fröccsenés) esetén: A szemet bő folyóvízzel öblítsük legalább 10-15 percig, miközben a szemhéjszéleket széthúzva tartjuk. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Véletlen lenyeléskor: Ha a lenyelt mennyiség nem több mint egy korty, azonnal öblítsük ki a szájüreget ivóvízzel, helyezzük nyugalomba a sérültet és hívjunk orvost. Ne hánytassunk! Nagyobb mennyiség lenyelése esetén haladéktalanul orvost kell hívni, és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet vagy vízsugarat kell használni. Nem alkalmazható oltószer: vízsugár. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: COx, NOx és füst keletkezik. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: Tűzoltáskor tűzálló védőfelszerelés (védőruha, -kesztyű, lábbeli, védőszemüveg), gőzök/bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell öblíteni, oldószereket ne használjunk. Megsemmisítés: hatósági előírások szerint. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Különleges előírások nincsenek. Tárolás: Eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolandó. Eltarthatóság: 3 év

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S25 Kerülni kell a szembe jutást. S50 Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.Műszaki intézkedések: Különleges előírások nincsenek. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Egyéni védelem Légzésvédelem: nem szükséges Szemvédelem: – Bőr- és kézvédelem:-

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Színtelen, illatosított, viszkózus folyadékpH-érték (hígítás nélkül 20 °C-on): 5,5-6,0Viszkozitás: 600-1200 mPas Sűrűség: 1,01-1,02 g/cm3 Tenzidtartalom: 12,0-13,0 %

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény nem toxikus. Szembe kerülés esetén szemizgató hatású lehet. Szenzibilizáló hatás: rendeltetésszerű használat során nem okoz túlérzékenységet.

12. Ökotoxicitás

A termékben levő tenzidtartalom átlagosan 84 %-ban biológiai úton lebontható.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék és csomagolásának maradéka nem minősül veszélyes hulladéknak, ezért azokat a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell gyűjteni és ártalmatlanítani. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint nem jelölés-köteles. ADR/RID osztály: nincs

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságárólHulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: fertőtlenítő hatású folyékony szappan Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.