×

CERTICLEAN

1. A készítmény neve

CERTICLEAN felületfertőtlenítő koncentrátum Gyártatja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: glutáraldehid CAS-szám: 111-30-8 EINECS-szám: 203-856-5 koncentráció tartomány: 4 % T, N R 23/25-34-42/43-50 biguanid hidroklorid polimer CAS-szám: 27083-27-8 EINECS-szám: koncentráció tartomány: 3 % Xi, R 38-43 C10-14 zsíralkoholetoxilát propoxilát (1,2PO, 6,4EO) zsíralkoholpoliglikoléter CAS-szám: 69227-22-1 EINECS-szám: koncentráció tartomány: 5 % Xn, R 22-36 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi (irritatív) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R36/38 Szem,- és bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

4. Elsősegélynyújtás

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal el kell távolítani és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Belégzés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A steril kötés felhelyezése után a sérültet szakorvoshoz kell vinni. Bőrre jutást követően: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk. Lenyelést követően: A szájüreget öblítsük ki vízzel. A sérülttel itassunk sok vizet. Ne hánytassuk. Orvossal konzultáljunk, a címkét mutassuk meg.

5. Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes (E)

Oltóanyagok: A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet kell használni. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: COx, NOx keletkezik. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: Tűzoltáskor tűzálló védőfelszerelés (védőruha-, kesztyű-, lábbeli, védőszemüveg), gőzök/bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Megfelelő szellőztetést biztosítani. A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező (B-jelű szűrőbetét). Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell öblíteni. Megsemmisítés: hatósági előírások szerint. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Jól szellőztetett helyen alkalmazható. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, az esetleg keletkező gőz belégzését. Az edényzetet zárva kell tartani. Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva tárolandó. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól elkülönítve tárolandó. Dohányozni tilos! Eltarthatósági idő: a gyártástól számított 3 évig.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S50 Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.Műszaki intézkedések: Alkalmazásának időtartama alatt biztosítani kell a munkahely légterének folyamatos szellőztetését. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Egyéni védelem Légzésvédelem: elégtelen hatásfokú szellőztetés esetén légzésvédelem biztosítása szükséges. Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc viselése indokolt. Bőr- és kézvédelem: irritatív hatással szemben ellenálló anyagból készült védőruha és védőkesztyű használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, szembe, bőrre, padozatra, ruházatra való jutását, a permet/gőz belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Egyéb: A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait. Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény egészség károsító hatására. Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne kerüljön. Munka közben dohányozni, enni, inni nem szabad.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Zöld színű, jellegzetes illatú, tiszta, üledékmentes folyadékpH-érték: 6-7Sűrűség: kb. 1,0 g/cm3 Törésmutató: 1,340-1,350

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő anyagok: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető. Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során a termékből COx, NOx keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény irritatív hatású a bőrre, szemre, nyálkahártyára. Glutáraldehid: szem és bőrirritáns. Szenzibilizál.

12. Ökotoxicitás

A készítményt hígítatlanul élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Biológiai lebonthatóság 90 %. Biológiailag gyorsan lebomlik. A termékben szereplő tenzid összes szervesanyag tartalma a könnyű lebonthatóságra vonatkozó tesztben (pl.: OECD 301 A-F) legalább 60 % BSB/CSB, ill. 70 % DOC fogyatkozási értéket ért el.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 29 (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek) EWC-kódszám: 15 01 10 (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok).

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint nem jelölés-köteles. ADR/RID osztály: nincs

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságárólHulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: felületfertőtlenítő koncentrátum Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. A termék alkalmazása előtt a használati utasítást figyelmesen el kell olvasni. A terméket csak hígítva lehet használni. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.