×

CARICIDE

1. A készítmény neve

CARICIDE fertőtlenítőszer Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: perecetsav CAS-szám: 79-21-0 EINECS-szám: 201-186-8 koncentráció tartomány: >= 2,50 % < 10,00 % N, O R 7-10-20/21/22-35-50 hidrogénperoxid CAS-szám: 7722-84-1 EINECS-szám: 231-765-0 koncentráció tartomány: >= 10,00 % < 25,00 % C, O R 8-34 ecetsav CAS-szám: 64-19-7 EINECS-szám: 200-580-7 koncentráció tartomány: >= 10,00 % < 25,00 % C, R 10-35Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

C (maró) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R34 Égési sérülést okoz. R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

4. Elsősegélynyújtás

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal el kell távolítani és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Belégzés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A sérültet azonnal vigyük szakorvoshoz, mert a készítmény súlyos, maradandó szemkárosodást okozhat. Bőrre jutást követően: azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit és mossuk le a bőrt bő folyóvízzel. Marásos sérülés kialakulása azonnali orvosi beavatkozást, vagy kórházi ellátást tesz szükségessé, ilyen esetben a sebfelületet steril gézlappal fedjük le. Lenyelést követően: A sérültnek semmit ne adjunk szájon át. Hánytatás tilos! A helyszínre azonnal hívjunk orvost. A címkét mutassuk meg.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet kell használni. Nem alkalmazható oltószer: nincs. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől független izolációs légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a baleset elhárításában részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Maró hatásnak ellenálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, permet, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. Elfolyás esetén: Az elfolyt anyagot lúgos oldattal semlegesíteni kell (pl. nátrium-karbonát), majd felszívóképes, nem gyúlékony anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, és zárt tartályba helyezni, az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell öblíteni. Megsemmisítés: hatósági előírások szerint. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. Az edényzetet zárva kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre való jutását, az esetleg keletkező permet, gőz/bomlástermék belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti edényzetben, jól lezárva tárolandó. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól elkülönítve tárolandó. Savaktól és oxidálószerektől távol tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S7 Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó. S14 Savaktól és oxidálószerektől távol tartandó. S17 Éghető anyagoktól távol tartandó. S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Műszaki intézkedések: Felhasználása a helyiség megfelelő hatásfokú szellőztetése (általános, szükség esetén helyi elszívás) mellett lehetséges; a munkahely légterében biztosítani kell a vonatkozó szabványban előírt határérték betartását. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: ecetsav ÁK-érték: 25 mg/m3, CK-érték: 25 mg/m3 hidrogénperoxid MAK-érték: 1,4 mg/m3 (gyártó adata) Egyéni védelem Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén gondoskodni kell a légutak védelméről. Szemvédelem: védőszemüveg, védőálarc viselése indokolt. Bőr- és kézvédelem: maró hatással szemben ellenálló anyagból készült védőruha és védőkesztyű, védőlábbeli használata indokolt. Bőrvédő krém használata javasolt. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Egyéb: Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, szembe, bőrre, padozatra, ruházatra való jutását, a permet/gőz belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék maró hatására. A munkahelyen szemöblítő berendezés felszerelése indokolt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Színtelen, erős szagú folyadék. pH-érték: 0,85 Sűrűség: 1,050-1,099 g/cm3 Kémhatás: erősen savas Vízoldékonyság: oldódik Lobbanáspont: nem alkalmazható Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható Bomlási hőmérséklet: nem alkalmazható Dermedéspont: – 5 °C Oldószerek desztillációs hőmérséklete: 100 °C

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő anyagok: oxidáló- és redukálószerek, erős lúgok Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során a termékből COx, NOx és füst keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény maró hatású. Gőzeinek belégzése irritálja a légzőszervet, köhögést, tüsszögést okoz. Lenyelés esetén hányingert, hányást, hasmenést, bélrendszeri irritációt/korróziót okoz. Szembe kerülés esetén égési sérülést, szaruhártya károsodást okoz. Bőrre kerülve felmaródásokat okoz.

12. Ökotoxicitás

A készítmény vízben oldódik. Biológiailag lebomlik. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 07 07 01 (vizes mosófolyadékok és anyalúgok)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint jelölés-köteles.
UN 3098=Megnevezés: oxidáló, maró, folyékony anyag m.n.n.
ADR/RID           Class    Code                Pack gr.           Label                Ident.    LQ        Provis.
5.1       OC1                 III                     5.1+8               –           LQ13    274
IMDG               Class    2°Label Pack gr.           LQ                   EMS                Provis.
5.1       8                      III                     5 L                   F-A,S-Q            223 274 944
IATA     Class    2°Label Pack gr.           Passager          Passager          Cargo   Cargo   note
5.1       8                      III                     514                  2.5 L                515       30 L      A3
5.1       8                      III                     Y514                1 L                   –           –           –
Csak teherszállító repülőgéppel szállítható.

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságárólHulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: fertőtlenítőszerKizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.