×

CALYPSO

1. A készítmény neve

CALYPSO szagtalanító és természetes alapú oldószeres tisztítószer Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: dipentén koncentráció-tartomány: 50,0-100,0 % CAS-szám: 138-86-3 EINECS-szám: 205-341-0 Xi 10-38-43-50-53 primér alkohol etoxilát (C2-C14) koncentráció-tartomány: 10,0-25,0 % CAS-szám: 27323-41-7 EINECS-szám: Xi, N 50-36/38 primér alkohol etoxilát (C2-C14) koncentráció-tartomány: 2,5-10 % CAS-szám: 68131-39-5 EINECS-szám: Xi, N 50-36/38A gyártó által megadott összetételi adatok szerint az egyéb jelen lévő vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi (irritatív), F (tűzveszélyes)Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R38 Bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R10 Kevésbé tűzveszélyes R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost! A gőz/permet belégzése esetén: A sérültet azonnal vigyük friss levegőre, lazítsuk meg szoros ruhadarabjait, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől és hívjunk orvost. Szembe jutás (fröccsenés) esetén: A kontaktlencséket távolítsuk el, és azonnal öblítsük a szemet bő folyó vízzel legalább 10-15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, miközben a szemhéjszéleket széthúzva tartjuk. Vigyük szakorvoshoz a sérültet. Bőrrel való érintkezés (fröccsenés) esetén: Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. A szennyezett ruházatot és lábbelit azonnal távolítsuk el. Irritatív tünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk orvoshoz. Véletlen lenyeléskor: Ha a lenyelt termék mennyisége egy kortynál nem nagyobb, öblítsük ki az áldozat száját ivóvízzel, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől, de ne hánytassuk! Azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét.

5. Tűzveszélyesség: “Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: “B”)

Oltóanyagok: Kis tüzek oltására rendszerint oltópor, szén-dioxid, halon alkalmas. Tűzoltószerként szén-dioxid, oltóporok, oltóhabok, homok, esetleg környezetvédelmi szempontok alapján nem kifogásolható, engedélyezett halogéntartalmú készítmény is használható. Nem alkalmazható oltóanyagok: Víz általában nem ajánlott, mert hatástalan lehet, azonban a tűzeset által veszélyeztetett tartályok hűtésére jól alkalmazható. Védőfelszerelés: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben, a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű).

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért megfelelő hatékonyságú szellőztetést kell biztosítani, és minden gyújtóforrást el kell távolítani a közelből. Meg kell akadályozni a készítmény kifolyását, és el kell kerülni a bőrre, szembe, ruházatra jutást. A 8. pont alatti egyéni védőeszközök viselése ajánlott. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt nem éghető, közömbös anyaggal (például homokkal, földdel vagy egyéb ásványi abszorbenssel) felitatva kell feltakarítani és az ártalmatlanításig címkével ellátott tartályba helyezve, gyújtóforrásoktól távol kell tárolni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A készítményt jól szellőztetett helyen kell kezelni. Felhasználás előtt fel kell hígítani vízzel. A gőzök vagy a permet belégzését és a készítmény közvetlen érintkezését szemmel vagy bőrrel el kell kerülni. A felhasználóhelyen enni, inni, dohányozni tilos. Tárolás: Száraz, hűvös (de fagytól védett), jól szellőztetett helyen, jól lezárt edényben, összeférhetetlen anyagoktól (például oxidálószerektől), hőhatástól és gyújtóforrásoktól távol tartandó. A tárolóhelyen és annak közelében dohányozni tilos!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S26Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Műszaki intézkedések: A helyiségben, ahol a készítménnyel munkavégzés folyik, megfelelő szellőztetést kell biztosítani. A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, a gőzök belégzését. A rendszeres felhasználás helyén kézmosási/tisztálkodási lehetőség biztosítása szükséges. Légzésvédelem: A készítmény permetének/gőzének belégzését el kell kerülni. Hatékony szellőztetés rendszerint biztosítja a védelmet, de szükség esetén (például szórásos eljárás alkalmazásakor) egyéni légzésvédőt kell használni. Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű használata, esetleg megfelelő védőkrém szükséges. Szemvédelem: Szórásos eljárás alkalmazásakor, vagy ha a készítmény véletlenül szembe juthat, megfelelő védőszemüveg/arcvédő szükséges. Bőr- (és test) védelem: Megfelelő védőruházat szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Tiszta, átlátszó, zöldes színű, erős szagú folyadék. Sűrűség (20 oC): 0,850-0,899 g/cm3. pH: – Vízoldékonyság: a termék vízzel hígítható. Gőznyomás (20 oC): <110Kpa Lobbanáspont: 45 oC Öngyulladási hőmérséklet: – Bomlási hőmérséklet: – Dermedéspont: -5 °C Az oldószer átlagos desztillációs hőmérséklete: –

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil készítmény. Elkerülendő helyzetek: Más vegyi anyagokkal való keveredés, hőhatás, gyújtóforrások. Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérsékleten a készítmény elbomlik és szén-monoxidot, szén-dioxidot, füstöt és/vagy nitrogén-oxidokat tesz szabaddá.

11. Toxikológiai adatok

Toxikus hatás belélegezve: Az oldat permetének/ködének/gőzének belégzése légúti irritációt (köhögést, tüsszögést) okozhat. Fejfájás, hányinger, szédülés következhet be. Toxikus hatás lenyelve: A lenyeléskor gasztrointesztinális irritáció, hányás, hasmenés, következik be. Toxikus hatás bőrrel érintkezve: A készítménnyel való érintkezés irritációt (bőrvörösödést, viszketést) okozhat. Szenzibilizál. Toxikus hatás szembe jutva: A készítmény szemirritációt (könnyezést, szemvörösödést, égető érzést) okoz.

12. Ökotoxicitás

A készítmény a vízi szervezetekre nagyon mérgező anyagokat tartalmaz. Az összetételben részt vevő felületaktív anyagok biológiai úton legalább 80 %-os mértékben lebomlanak. A készítményt és fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 29 (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

Az anyag a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:
UN2319=terpén szénhidrogének, m.n.n.
ADR/RID           Class    Code       Pack gr.        Label    Ident.    LQ        Provis.
3          F1            III      3          30        LQ7      274
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
3          –               III                 5 L       F-E,S-D                        944
tengeri szennyező P
IATA                 Class    2°Label   Pack gr.         Passager  Passager      Cargo   Cargo   note
3          –               III                 309           60 L             310       220 L    –
3          –               III                 Y309        10 L             –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: A közétkeztetésben és a vendéglátóiparban is alkalmazható szagtalanító- és tisztítószer (az élelmezés-egészségügyi szakvélemény száma: 2071/1997 OÉTI). Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.