×

CA-NF

1. A készítmény neve

CA-NF szennyvízcsatornák, zsírfogók és lefolyók tisztítószere Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: nátrium-hidroxid CAS-szám: 1310-73-2 EINECS-szám: 215-185-5 koncentráció-tartomány: >= 50,00 % < 100,00 % C, R 35 nátrium-nitrát CAS-szám: 7631-99-4 EINECS-szám: 231-554-3 koncentráció-tartomány: >= 25,00 % < 50,00 % Xi, R 8-36/37/38 alumínium granulátum CAS-szám: 7429-90-5 EINECS-szám: 231-554-3 koncentráció-tartomány: >= 2,50 % < 10,00 % Xi, R 36/38Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

C (maró) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R35 Súlyos égési sérülést okoz! R37 Izgatja a légutakat!

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Szembe jutást követően: Öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Azonnali szakorvosi ellátás szükséges. Bőrre jutást követően: Bőrre jutás esetén az elszennyeződött ruházatot, cipőt távolítsuk el. Mossuk le a szennyezett bőrfelületet bő folyó vízzel. A lemosáshoz oldószert, hígítót nem szabad használni. Forduljunk szakorvoshoz. Nagyobb bőrfelület szennyeződése esetén kórházi ellátás szükséges. Lenyelést követően: Lenyelés esetén hívjunk azonnal orvost. A sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg, fektessük kényelmes helyzetbe. Hánytatni tilos! Eszméletlen betegnek semmit ne adjunk szájon át. A helyszínre azonnal hívjunk orvost. A címkét mutassuk meg az orvosnak. A készítmény gőzének belégzése esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. A helyszínre hívjunk orvost. Kórházi ellátás szükséges.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót kell használni, vízpermettel oltható. A veszélyeztetett helyen lévő flakonokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás esetén: COx-ek, NOx-ek, egyéb toxikus gázok. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, antisztatikus anyagból készült ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos védelmet nyújtó izolációs légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A veszélyeztetett munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges. Veszélyes bomlástermékek keletkezésének lehetősége esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező. A mentés során elszennyeződött védőruházatot, védőeszközt le kell cserélni, további használata tilos! Elfolyás esetén: A kiömlött anyagot nem gyúlékony felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, földdel, fűrészporral) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. Semlegesítés híg szervetlen savakkal történjen, majd ezt követően a felületeket bő vízzel alaposan le kell öblíteni. Élővízbe, talajba történő jutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők. Megsemmisítés: Hatósági előírások szerint. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe és talajba juttatni tilos.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Az edényzetet szorosan zárva kell tartani. A készítmény gőzének, porának belégzését, bőrre, szembe kerülését kerülni kell. Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, direkt napsugárzástól védve, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó. Erős savaktól, oxidáló- és redukálószerektől elkülönítetten tárolandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni! S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni! S28 Ha az anyag a bőrre kerül bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni! S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni! S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni! S51 Csak jól szellőztetett helyen használható! Műszaki intézkedések: Alkalmazása megfelelő szellőztetés mellett történjen. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását: nátriumhidroxid ÁK – érték: 2 mg/m3 CK – érték: 2 mg/m3 A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni. Egyéni védelem Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre való jutását, porának, gőzének belégzését. A munka szüneteiben és a munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Egyéb A dolgozók figyelmét fel kell hívni a készítmény veszélyes, egészségkárosító voltára, erősen maró, irritatív hatására, a szembejutás esetén jelentkező súlyos szemkárosodás lehetőségére. A munkahelyen vészzuhany és szemöblítő berendezés elhelyezése szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Kék színű porSzag: szagtalanSűrűség: >1 Forráspont: nincs adat Lobbanáspont: nincs adatÖngyulladás: nincs adatOldhatóság vízben: elegyedik

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő anyagok: Távoltartandó: erős savak, erős oxidáló- és redukáló szerek, Veszélyes reakciók: Savakkal és klórtartalmú tisztítószerekkel klórgáz fejlődése közben reakcióba lép. Veszélyes bomlástermékek: COx, NOx és füst keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény maró hatású, súlyos szemkárosodást okoz. Porának belégzése izgatja a légzőszerveket. Lenyelve maró hatású, hányingert, hányást és hasmenést okoz.

12. Ökotoxicitás

Nátrium-hidroxid: mérgező hatású a halakra és planktonra. pH eltolódást okoz. A halakra 20 mg/l küszöbkoncentrációtól halált okozó. A készítményt élővízbe, talajba juttatni tilos.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 07 06 01 (vizes mosófolyadékok és anyalúgok) EWC-kódszám: 15 01 10 (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok).

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint jelölésköteles.
UN1823=szilárd nátrium-hidroxid
ADR/RID           Class    Code       Pack gr.        Label    Ident.    LQ        Provis.
8          C6           II                   8          80        LQ23    –
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
8          –              II                   1 kg      F-A,S-B            –
IATA               Class  2°Label   Pack gr.    Passager   Passager          Cargo Cargo note
8          –              II                   814           15 kg            816       50 kg    –
8          –              II                   Y814          5 kg           –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: szennyvízcsatornák, zsírfogók és lefolyók tisztítószere Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.