×

BRITE BOWL

1. A készítmény neve

BRITE BOWL savas tisztító koncentrátum Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi KFT Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: alkil-dimetil-benzalkonium-klorid CAS-szám: 61789-71-7 EINECS-szám: 263 – 080 – 8 koncentráció tartomány: > 0,0% – < 2,5 % C, R 34-22 sósav CAS-szám: 7647-01-0 EINECS-szám: 231-595-7 koncentráció tartomány: >2,5% – <10,0 % C R34-22Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

C (maró) Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R34 Égési sérülést okoz.

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni ilyen esetben rendkívül veszélyes! A gőz/permet belégzése esetén: Azonnal vigyük a sérültet friss levegőre, lazítsuk meg szoros ruhadarabjait, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől és légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost. Szembe jutás (fröccsenés) esetén: Azonnal (lehetőleg egy percen belül) kezdjük el alaposan öblíteni a szemet bő folyó vízzel. A műveletet legalább 15 percig folytassuk a szemgolyó állandó mozgatása mellett, és eközben a szemhéjszéleket tartsuk széthúzva. Feltétlenül és haladéktalanul vigyük szakorvoshoz a sérültet. Bőrrel való érintkezés (fröccsenés) esetén: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, az érintett bőrfelületet azonnal mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Irritatív tünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk szakorvoshoz. Nagy bőrfelületre kiterjedő érintettség vagy marásos bőrsérülés kialakulása azonnali orvosi beavatkozást vagy kórházi ellátást tesz szükségessé. A bőr tisztítására oldószert vagy hígítót használni nem szabad. Véletlen lenyeléskor: Itassunk 3-4 pohár vizet, de ne hánytassunk, és azonnal hívjunk orvost. Spontán hányás bekövetkezése után ismét itassunk vizet. Eszméletvesztés esetén itatni nem szabad, stabil oldalfektetés szükséges. Szállítsuk a beteget kórházba, és a címkét mutassuk meg az orvosnak.

5. Tűzveszélyesség: “Nem tűzveszélyes” (jelzése: “E”)

Oltóanyagok: Olyan oltószer alkalmazható, amely a tűz környezetében található egyéb anyagokra is tekintettel megfelel, például: oltópor, oltóhab, széndioxid, vízpermet. Nem alkalmazható oltóanyagok: A tűz környezetében található egyéb anyagok miatt nem megfelelő oltóanyagok. Különleges expozíciós veszély: Tűzeset bekövetkezésekor klórgáz szabadulhat fel. Fémekkel érintkezve a termékből tűz- és robbanásveszélyes hidrogéngáz képződik. Védőfelszerelés: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkavégzés helyén megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Meg kell akadályozni a készítmény kifolyását, és el kell kerülni a bőrre, szembe, ruházatra jutást. A készítménnyel való közvetlen érintkezést ki kell zárni! A 8. pont alatti egyéni védőeszközök viselése szükséges. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt ilyen célra alkalmas, nem éghető, közömbös anyaggal (például homokkal, földdel vagy egyéb ásványi abszorbenssel) felitatva, megfelelő vedőfelszerelésben kell feltakarítani, és címkével ellátott tartályba helyezve kell tárolni az előírásszerű ártalmatlanítás időpontjáig. A maradékot vízzel (vagy enyhén lúgos kémhatású vizes oldattal) hígítva lehet eltávolítani a szennyezett szilárd felületről. A tisztításhoz oldószert nem szabad használni. Közömbösítéshez lúgos kémhatású szer alkalmazható, de számolni kell azzal, hogy széndioxid gáz képződhet.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A készítmény kifröccsenését, kifolyását, szembe, bőrre jutását el kell kerülni. A termék kezelése közben megfelelő védőfelszerelést kell viselni, a tárolóedény kupakjának lecsavarásakor a tartályt az arctól távol kell tartani. Felhasználás: A szert használat előtt hígítani kell. Tárolás: Eredeti, szorosan lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes helyen, gyermekek elől elzárva tartandó. Csomagolóanyag: nagy sűrűségű polietilén és polipropilén.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.Műszaki intézkedések: A helyiségben, ahol a készítménnyel munkavégzés folyik megfelelő szellőztetést kell biztosítani, vészzuhanyt kell felszerelni és szemöblítő palackot kell készenlétben tartani. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: sósav ÁK-érték: 8 mg/m3, CK-érték: 16 mg/m3 (gyártó adata) Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény kifröccsenését, kiömlését, bőrre, szembe jutását, lenyelését, a gőz, aeroszol (permet) belégzését. A rendszeres felhasználás helyén munkaközi és munka utáni tisztálkodási lehetőség biztosítása ajánlott. Légzésvédelem: A megfelelő, hatékony szellőztetés rendszerint biztosítja a szükséges védelmet. Kézvédelem: Neoprén, nitril vagy egyéb megfelelő alapanyagú védőkesztyű használata ajánlott. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg szükséges, ha a készítmény szembe jutása előfordulhat. Bőr- (és test) védelem: Megfelelő védőruházat viselése ajánlott, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. Egyéb: A dolgozók ismerjék a készítmény egészségkárosító, maró hatását és a felhasználásra vonatkozó munkaegészségügyi előírásokat. A felhordáshoz, illetőleg a szennyeződés dörzsöléssel való eltávolításához nyeles szerszámot ajánlott használni. A termék használatakor a dolgozók viseljenek zárt, savakkal szemben ellenálló védőruhát, védőkesztyűt, védőlábbelit és védőszemüveget. Munka közben étkezni, inni, dohányozni nem szabad. A kiömlött tömény készítményt előírás szerint védőfelszerelésben kell feltakarítani. Nagyobb mennyiségű készítmény zárt térben történő felhasználása esetén megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Amennyiben a szellőzés nem biztosítható, légzésvédelemről kell gondoskodni. Munkavégzés után hideg-meleg folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Folyadék. pH: 0,10 Forráspont: 100 oC. Dermedéspont: -5°C Lobbanáspont: nincs. Öngyulladási hőmérséklet: 250°C Bomlási hőmérséklet: 450°C Robbanékonyság: – Sűrűség: >1 Gőznyomás (20 oC): –

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag. Elkerülendő helyzetek: Egyéb vegyi anyagokkal vagy készítményekkel, különösen hipokloritot vagy egyéb aktív klórt tartalmazó tisztítószerekkel (például hypóval) veszélyes klórgáz fejlődés lehetősége miatt nem szabad összekeverni. A hőhatást is kerülni kell. Elkerülendő anyagok: Oxidáló szerektől, erős lúgoktól, redukáló szerektől távol tartandó. Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérsékleten a készítmény veszélyes bomlástermékeket tehet szabaddá (szénmonoxid, széndioxid, füst és/vagy nitrogénoxidok). Fémekkel érintkezésben tűz- és robbanásveszélyes hidrogéngáz fejlődhet. A termék veszélyes bomlásterméke lehet a sósav komponens is.

11. Toxikológiai adatok

Toxikus hatás belélegezve: A permet belégzését követően légúti irritáció alakul ki köhögéssel, tüsszögéssel. Toxikus hatás lenyelve: A szájban és a torokban rendszerint irritáció alakul ki, hányinger, fájdalomérzet jelentkezhet. A készítmény lenyelésekor vagy hányáskor tüdőbe jutás következtében vegyi tüdőgyulladás, életveszélyes tüdővizenyő alakulhat ki. Marásos sérülés kialakulásának lehetőségével is számolni kell! Toxikus hatás bőrrel érintkezve: Maró hatású készítmény, enyhébb esetben irritációt (bőrvörösödést, viszketést, égető érzést), súlyosabb esetben mély, égési sérülést okozhat. Toxikus hatás szembe jutva: Maró hatású készítmény, súlyos, maradandó szemkárosodást (szaruhártya károsodást, vakságot) okozhat. További adatok: Az említetteken kívüli további veszélyes, vagy káros hatás nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás

A hígítatlan, savas kémhatású készítményt és fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Mobilitás: Vízoldékony készítmény, mobilitása ennek megfelelő. Lebomlás: Az összetételben jelen lévő felületaktív anyagok biológiai úton 90%-osnál nagyobb mértékben lebomlanak. Egyéb: A készítmény a vízi organizmusokra mérgező hatást gyakorol, pH-eltolódást okoz. Hatására a növényzet károsodik. A víz minőségét veszélyeztető folyadék.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 07 06 01 (vizes mosófolyadékok és anyalúgok) EWC-kódszám: 15 01 10 (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok).

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint jelölés-köteles.
UN3264=maró, folyékony, savas szervetlen anyag, m.n.n.
ADR/RID           Class    Code        Pack gr.       Label    Ident.    LQ        Provis.
8          C1            III                 8          80        LQ19    274
IMDG               Class    2°Label   Pack gr.         LQ        EMS                Provis.
8          –               III                 5 L       F-A,S-B            223 274 944
IATA                 Class    2°Label   Pack gr.         Passager   Passager     Cargo   Cargo   note
8          –               III                 818            5 L              820       60 L      A3
8          –               III                 Y818         1 L              –           –           –

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: Vízkőoldás, továbbá WC-csészékben és lefolyókban megjelenő szervetlen lerakódások eltávolítása és a kellemetlen szagok semlegesítése. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk