×

BH HAND SANITIZER

1. A készítmény neve

BH HAND SANITIZER fertőtlenítő hatású folyékony szappan Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Az összetételben szereplő vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

nincs Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: –

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost! Szembe jutás (fröccsenés) esetén: A szemet bő folyóvízzel öblítsük legalább 10-15 percig, miközben a szemhéjszéleket széthúzva tartjuk. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Véletlen lenyeléskor: kis mennyiség lenyelésekor a szájüreget vízzel öblítsük ki és a sérülttel itassunk 1-2 pohár vizet. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén kórházi megfigyelés szükséges. A címkét mutassuk meg az orvosnak.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok: a tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: COx, NOx és füst keletkezik. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: Tűzoltáskor tűzálló védőfelszerelés (védőruha-, kesztyű-, lábbeli, védőszemüveg), gőzök/bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, szembe freccsenés veszélyekor védőszemüveg viselése szükséges. Környezetvédelem: A hígítatlan készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell öblíteni. Megsemmisítés: hatósági előírások szerint. Kiömlés esetén csúszásveszély lép fel.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Különleges előírások nincsenek. Használati utasítás szerint alkalmazzuk. Tárolás: Eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolandó. Fagytól védeni kell.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet!Műszaki intézkedések: Különleges előírások nincsenek. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Egyéni védelem Légzésvédelem: nem szükséges Szemvédelem: – Bőr- és kézvédelem: –

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Színtelen folyadék.pH-érték: 7,60Sűrűség: 0,850-0,899 g/cm3 Dermedéspont: 0 °C Oldószerek desztillációs hőmérséklete: 100 °C

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: A Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő körülmények: nincs specifikus javaslat. Kerülendő anyagok: nincs specifikus javaslat. Veszélyes bomlástermékek: COx, NOx

11. Toxikológiai adatok

A készítmény nem toxikus. Szembe kerülés esetén szemizgató hatású lehet.

12. Ökotoxicitás

A készítmény vízben oldódik. A készítmény felületaktív komponenseinek biológiai lebonthatósága > 80 %.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 07 01 01 (vizes mosófolyadékok és anyalúgok)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint nem jelölésköteles. ADR/RID osztály: nincs

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: fertőtlenítő hatású folyékony szappan Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.