×

BALLISTA

1. A készítmény neve

BALLISTA fertőtlenítő tabletta Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi Kft. Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: nátrium-karbonát CAS-szám: 497-19-8 EINECS-szám: 207-838-8 koncentráció-tartomány: > 25,0% – < 50,0 % Xi, 36 nátrium-perborát CAS-szám: 10332-33-9 EINECS-szám: – koncentráció-tartomány: > 10,0% – < 25,0 % Xn, R 8-36/38-22Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok – a gyártó szerint – nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi (irritatív) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású!

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Szembe jutást követően: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. A sérültet kísérjük szakorvoshoz. Bőrre jutást követően: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyó vízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvossal konzultáljunk. Lenyelést követően: a sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és fektessük kényelmes helyzetbe. Ne mozgassuk. A szájüreget öblítsük ki vízzel. Ne hánytassuk. A helyszínre azonnal hívjunk orvost. A készítmény gőzének belégzése esetén: –

5. Tűzveszélyesség: “Nem tűzveszélyes” (jelzése: “E”)

Oltóanyagok: A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet vagy vízsugarat kell használni. Nem alkalmazható oltószer: nincs. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: COx, NOx és füst keletkezik. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől független izolációs légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentesítésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzés-védelem biztosítása is kötelező. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket detergens tartalmú vízzel alaposan le kell öblíteni. Közcsatornába történő bevezetés előtt a szennyezett mosófolyadékot semlegesíteni kell. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Az edényzetet zárva kell tartani. Használata során a személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre való jutását, az esetleg keletkező gőz/bomlástermék belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Tárolás: Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti edényzetben, jól lezárva tárolandó. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól elkülönítve tárolandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni! S28 Ha az anyag a bőrre kerül bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni! S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni! S50 Klórtartalmú tisztítószerekkel nem keverhető!Műszaki intézkedések: Alkalmazásának időtartama alatt biztosítani kell a munkahely légterének folyamatos szellőztetését. Munkahigiénés követelmények/munkahelyi levegőben megengedett határérték: – Egyéni védelem Légzésvédelem: rendeltetésszerű használata során nem szükséges. Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc viselése indokolt. Bőr- és kézvédelem: az irritatív hatással szemben ellenálló anyagból készült védőruha és védőkesztyű, valamint védőlábbeli használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. A munkahelyen szemöblítő berendezés elhelyezése indokolt. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék irritatív hatására.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

tabletta Sűrűség: > 1 Vízoldékonyság: oldódik Gőznyomás (illó komponensek) 50 °C-on : nincs megadva Lobbanáspont: nem alkalmazható pH-érték: 20 %-os oldatban: 8-9 Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható Bomlási hőmérséklet: nem alkalmazható Dermedéspont: nem jellemző

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: a Biztonsági adatlap 7. pontjának kezelési és tárolási utasításainak betartása esetén a készítmény stabil. Kerülendő körülmények: – Kerülendő anyagok: oxidáló- és redukálószerek, erős savak és lúgok Veszélyes reakciók: – Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során a termékből COx, NOx és füst keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény irritatív hatású. Lenyelés esetén hányingert, hányást, hasmenést, bélrendszeri irritációt okozhat. Szembe kerülés esetén súlyos irritációt okoz. nátrium-karbonát: orális LD50 értéke patkányon: 4000 mg/kg További toxikológiai adatok: Az említetteken kívüli további veszélyes, vagy káros hatás nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás

A készítmény vízben oldódik. Biológiailag könnyen lebomlik (OECD 301 A-F). A készítményt élővízbe, talajba és hígítatlanul közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék és csomagolásának maradéka nem minősül veszélyes hulladéknak, ezért azokat a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell gyűjteni és ártalmatlanítani. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 30 (mosószerek amelyek különböznek a 20 10 29-től)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

ADR osztály és sorszám: nincs

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: fertőtlenítő hatású tabletta Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.