×

AQUA-SOL 20/20

1. A készítmény neve

AQUA-SOL 20/20 vizes bázisú ipari zsírtalanító- és tisztítószer Az NCH Corporation fejlesztése és licence alapján gyártatja és/vagy importálja és forgalmazza: NCH-HUNGARY Kereskedelmi KFT Cím: 1095 Budapest, IX. kerület, Kvassay Jenő út 1. K épület. Telefonszám: 456-21-02 Fax szám: 216-40-79

2. Összetétel

Veszélyes anyagok: nátrium-metaszilikát pentahidrát CAS-szám: 6834-92-0 EINECS-szám: 229-912-9 koncentráció tartomány: 2,5-10 % C R34 Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi (irritatív) Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R36/38 Szem,- és bőrizgató hatású.

4. Elsősegélynyújtás

Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni ilyen esetben rendkívül veszélyes! A gőz/permet belégzése esetén: Azonnal vigyük a sérültet friss levegőre, lazítsuk meg szoros ruhadarabjait, helyezzük nyugalomba, óvjuk a lehűléstől és légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost. Szembe jutás (fröccsenés) esetén: Öblítsük a szemet bő folyó vízzel azonnal legalább 15 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, és eközben a szemhéjszéleket tartsuk széthúzva. Azonnal vigyük szakorvoshoz a sérültet, mert az erősen lúgos kémhatású készítmény súlyos, maradandó szemkárosodást okozhat.Bőrrel való érintkezés (fröccsenés) esetén: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Ha az irritáció a lemosás után sem szűnik meg (vagy ezt követően alakul ki) szakorvosi ellátás szükséges. Marásos sérülés kialakulása azonnali orvosi beavatkozást vagy kórházi ellátást tesz szükségessé. A szennyezett ruházatot újrahasználat előtt ki kell mosni. Véletlen lenyeléskor: Itassunk több pohár vizet, de ne hánytassunk! Spontán hányás bekövetkezése után ismételten itassunk folyadékot. Azonnal hívjunk orvost. A címkét mutassuk meg az orvosnak.

5. Tűzveszélyesség: “Nem tűzveszélyes” (jelzése: “E”)

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, széndioxid, vízpermet. Az oltóanyagot a tűz által érintett környezetre tekintettel kell kiválasztani. Nem alkalmazható oltóanyagok: Nem ismert. Különleges expozíciós veszély: Nem ismert. Védőfelszerelés: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Meg kell akadályozni a készítmény kifolyását, és el kell kerülni a bőrre, szembe, ruházatra jutást. A 8. pont alatti egyéni védőeszközök viselése szükséges. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt ilyen célra alkalmas közömbös anyaggal (például homokkal, földdel vagy egyéb ásványi abszorbenssel) felitatva, megfelelő vedőfelszerelésben kell feltakarítani, és címkével ellátott tartályba helyezve kell tárolni az előírásszerű ártalmatlanítás időpontjáig.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: A készítmény kifolyását, szembe, bőrre jutását és a permet belégzését el kell kerülni. Tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös (de fagytól védett) helyen, gyermekek elől elzárva tartandó. Ha a termék megfagyott, lassan keverés közben kell szobahőmérsékletre felmelegíteni. Csomagolóanyagként nagysűrűségű polietilén, polipropilén, polietilén-tereftalát használható.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.Műszaki intézkedések: A helyiségben, ahol a készítménnyel munkavégzés folyik, megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Amennyiben a szellőztetés nem eléggé hatékony ahhoz, hogy a szennyező anyagokat a munkahelyi légtérben megengedhető határértékek alatt tartsa, megfelelő légzésvédő eszköz használata szükséges. Munkahigiénés követelmények/Munkahelyi levegőben megengedett határérték:- Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, az aeroszol (permet) belégzését. A rendszeres felhasználás helyén munkaközi és munka utáni tisztálkodási lehetőség biztosítása ajánlott. Légzésvédelem: A megfelelő, hatékony szellőztetés rendszerint biztosítja a szükséges védelmet. Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű (például gumikesztyű) használata ajánlott. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg szükséges, ha a készítmény szembe jutása előfordulhat. Bőr- (és test) védelem: Megfelelő védőruházat viselése ajánlott, ha közvetlen érintkezés, vagy fröccsenés előfordulhat. Egyéb: A dolgozók ismerjék a készítmény egészségkárosító hatását és a felhasználásra vonatkozó munkaegészségügyi előírásokat. A termék használatakor a dolgozók viseljenek munkaruhát, neoprén vagy nitril védőkesztyűt és védőszemüveget, továbbá a munka volumenétől függően szükség szerint védőkötényt, védőlábbelit. Munkát végezni csak tiszta és sérülésmentes védőeszközzel lehet. Munka közben étkezni, inni, dohányozni nem szabad. A kiömlött készítményt előírás szerint védőfelszerelésben kell feltakarítani. Munkavégzés után hideg-meleg folyóvizes, szappanos kézmosás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Tiszta, zöld színű, glikolra emlékeztető szagú folyadék. PH: 13 Gőznyomás: <110Kpa Dermedéspont: -5oC. Lobbanáspont: nem gyúlékony készítmény. Öngyulladási hőmérséklet: nem gyúlékony készítmény. Robbanékonyság: nem robbanékony készítmény. Sűrűség: >1 Vízoldékonyság: 100 %.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag. Elkerülendő helyzetek: Az erős hőhatást kerülni kell. Elkerülendő anyagok: Oxidálószerek, redukálószerek, erős savak. Veszélyes bomlástermékek: Specifikus, veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény irritatív hatású. Toxikus hatás belélegezve: Légúti irritációt okoz köhögéssel, tüsszögéssel. Toxikus hatás lenyelve: Gyomor-bél irritációt okoz. Hányinger, hányás, hasmenés valószínű. A tápcsatornában marásos sérülés is kialakulhat. Félrenyeléssel a tüdőbe jutva tüdővizenyőt, esetleg halálos kimenetelű vegyi tüdőgyulladást okozhat. Toxikus hatás bőrrel érintkezve: Bőrirritációt okoz. Viszketés, bőrvörösödés, égető érzés, marásos sérülés alakulhat ki. Toxikus hatás szembe jutva: Súlyos irritációt okoz. Szaruhártya károsodás, maradandó szemsérülés alakulhat ki, vakság következhet be. További adatok: Az említetteken kívüli további veszélyes, vagy káros hatás nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás

Mobilitás: Vízben oldódik. Biológiai felhalmozódás: Nem ismert. Lebomlás: Az összetételben szereplő felületaktív anyagok biológiai úton legalább 90 %-os mértékben lebomlanak. A készítményt és fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. A készítmény a vízi organizmusokra mérgező hatású anyagokat is tartalmaz.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: 20 01 29 (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek)

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható)

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint a gyártó szerint nem jelölésköteles.

15. Szabályozási információk

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak: Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: Fém-, beton, gumi-, műanyag felületek tisztítása, zsírtalanítása, a makacs szennyeződések eltávolítása. A készítmény az alumíniumot megtámadhatja, az üvegen nyomot hagyhat, egyébként korróziógátló hatású szer. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb regisztrációs dokumentumok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény illetve, az annak végrehajtásáról rendelkező, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez a biztonsági adatlap nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.